dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

 

Forskning/Rapporter/Uppsatser

Forskning/Rapporter/Uppsatser

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp från Regionbibliotek Stockholm.

Äpplen och appar: en kvalitativ intervjustudie med bibliotekarier om möjligheter, utmaningar och utveckling i arbetet med tillgängliga medier. Examensarbete. Anton Borgström och Barbro Norberg. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, 2016.

Möten med läsning - rapport från ett projektMöte med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler av Pia Andersson Wredlert. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 18.
Läs rapporten här.


Skriften handlar om hur bibliotek kan arbeta med möten med läsning på alla dessa sätt för att nå fram till personer som är beroende av andra för att kunna ta del av bibliotekens tjänster. Exemplen rör personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvarianter, men innehållet kan tillämpas i flera sammanhang.

Äppelhyllevardag. Folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn.  (pdf)
Lisa Börjesson. MTMs rapporter nr 3

Talande böcker och läsande barn

Fokusgruppsintervjuer med barn i fyra län (Halland, Stockholm, Värmland och Västerbotten) och en fokusgrupp med barn som man fått kontakt med via Synskadades Riksförbund. Anna Hampson Lundh, lektor vid Högskolan i Borås, var inkopplad på ett tidigt stadium och gav sina synpunkter på frågor och upplägg. Läs rapporten med analys av undersökningen.

Från bokstäver till förståelse är en ny rapportsamling om läs- och skrivprocessen som beskriver normal och avvikande utveckling. Rapporten från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) innehåller elva uppsatser. Du kan ladda ner rapporten här (pdf)

Ny rapport: Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering
Gunilla Thunberg, logoped och fil Dr på DART har på uppdrag av Sveriges Habiliteringschefers förening lett en grupp som sammanställt evidens för tidiga språk- och kommunikationsinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och den 1/4 publicerades rapporten och rekommendationerna på Sveriges Habiliteringsschefers förenings hemsida. Det finns mycket spännande att ta del av när det gäller tidiga AKK-insatser så missa inte denna viktiga rapport! Du hittar den och kan ladda ner den här: http://www.habiliteringschefer.se/ebh/kommunikation/kommunikation.html

2012

*Nr 67 Jenny Granberg och Emma Sjögren: Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella behov. BHS Kandidatuppsats.

2011

*Nr 17 Maud Hast och Maria Normark: Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sundsvalls stadsbibliotek

2010

*Nr 34 Annika Freed och Anders Holtäng: Bibliotekariers reflektioner kring sina behov av utbildning om besökare med funktionsnedsättningar ? Att som bibliotekarie utvecklas genom utbildning och skapa ett mer tillgängligt bibliotek?

*Nr 45 Petra Olsson: "Biblioteket är där man träffar böckerna?: Utvecklingsstördas möte med folkbiblioteket ur ett tillgänglighetsperspektiv.

 
2008

*Nr 8 Rose-Marie Johansson och Sofia Ängsved: Det kan alltid bli bättre: Bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade barn och ungdomar
 

2007

*Nr 36 Sofia Hagby: "Men dom kan ju i alla fall läsa" - Litteratur på teckenspråk


2005

*Nr 34 Christina Olsson: Kultur för flera - marknadsföring av teater för personer med dövhet eller hörselskada (Culture for more people - the process of marketing theatre for people with hearing disabilities)

*Nr 35 Anna Wilner: Funktionshinder - barriär eller genväg till biblioteket? En fallstudie om rörelsehindrades och synskadades biblioteksanvändning (Disability - barrier or a short cut to the library? A case study about the library use of persons with disabilities and visual handicaps)

*Nr 40 Anna Gustafsson: Bibliotekets roll för de utvecklingsstördas integration i samhället
(The library?s part in the integration of the mentally disabled persons into the society)
 

2004

*Nr 87 Anne Myllylä, Ragnhild Näslund: Barnbibliotekariers förmedlingsarbete med lättläst barnlitteratur (Librarians work supplying children´s easy reader literature)
 

2003

Nr 36 Anna Fahlbeck: Barn med lässvårigheter och bibliotek - en användarstudie om några barns erfarenheter och upplevelser av bibliotek. (Children with reading difficulties - a user study about some children's experiences in libraries.)
 

-1