dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

Lagar och regler som stöd för Äppelhyllearbetet

Varför Äppelhyllor?

Det är en självklar rättighet för alla barn att vara med i kulturlivet. Alla har rätt att till exempel kunna besöka biblioteket, få ett bra bemötande och med lite hjälp kunna hitta något att låna med hem. Något till lust och inspiration, att läsa, att lyssna eller känna på.
En Äppelhylla kan bidra till att barn med funktionsnedsättning får bättre tillgång till biblioteket. Den blir en plats att återvända till, kanske tillsammans med kamrater eller anhöriga vuxna.

För vuxna kan Äppelhyllan vara en källa till kunskap, fortbildning och inspiration i arbetet kring barn med funktionsnesättning.
Regeringen utfärdat 2000 en handlingsplan för handikappolitiken: "Från patient till medborgare". Den sträckte sig fram till år 2010. Då skulle tillgängligheten till offentliga lokaler och tjänster gälla för alla. Äppelhyllor är ett steg på den vägen. Den nu gällande strategin för genomförandet hittar du på: http://www.regeringen.se/rapporter/2011/06/s2012.028/

Lagar och regler
Den som arbetar med en äppelhylla får stöd och motivation av de lagar och regler som finns inom området. De är dessutom viktiga att ha med när man berättar om verksamheten för chefer och politiker, kanske ibland också arbetskamrater.

Bibliotekslagen
§ 5 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

§ 8 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Lagtexten: Svensk bibliotekslag

Diskrimineringslagen
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Läs mer på DO.se

FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder
Innehåller 22 regler som handlar om olika områden inom samhällslivet, bland annat rätten till att vara delaktig i kulturlivet på lika villkor som andra. Sök via Diskrimineringsombudsmannens hemsida.


Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken
Handlingsplanen antogs av riksdagen år 2000 med standardreglerna som grund. Här finns de nationella målen, att samhället ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder senast år 2010. Sök via www.do.se eller Regeringens hemsida
Den nu gällande strategin för genomförandet hittar du på: http://www.regeringen.se/rapporter/2011/06/s2012.028/
Här kan också sökas: LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Föreskrifter om fysisk tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Alla artiklar i Barnkonventionen gäller alla barn och artikel 23 handlar särskilt om barn med funktionshinder och rätten att leva ett fullvärdigt liv och att ta aktivt del i samhällslivet.
Rädda Barnens hemsida finns Barnkonventionen, böcker och rapporter om barnens rättigheter.

Salamancadeklarationen
utgår från FN:s deklarationer och standardregler. Här finns en uppmaning till världens länder att underlätta inkluderande undervisning.
Det innebär att barn med funktionshinder helst ska gå i den vanliga skolan. Läs Salamanca-deklarationen.

Guidelines
The new guidelines are a revision and expansion of the previous guidelines published by IFLA in 2001,
aimed to assist libraries in providing services to persons with dyslexia and other groups of users with reading difficulties.
The intention is to provide a thorough and up-to-date compilation of what is known about library services to users with dyslexia and also to create a knowledge base containing background information and examples of best practice, also availalble through the IFLA LSN website:  http://www.ifla.org/lsn
In the guidelines you will find a link to "The Apple Shelf " in Appendix A: Best practises

Guidelines
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

Poster - Dyslexia? Welcome to our library!
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pd

Läs mer

Om funktionshinderpolitiken - Myndigheten för delaktighet - se gärna sidan: Tillgänglig information och kommunikation

Biblioteksföreningens folder om bibliotekslagen: För det demokratiska samhällets utveckling

En handledning i fyra steg - Kultur i Väst

Västra Götalandsregionens tillgänglighetsguide

 

-1