dev1
 
Välj söksätt
 • Barnensbibliotek
 • Webb
Search
 

Metoder - verksamhet kring Äppelhyllan

 

Hyllor med knubbar som är lättare att förstå
Lättolkade symbolbilder och lättläst, vågrät text gör det lätt för alla att hitta.

Ge Äppelhyllan en bra placering!
Äppelhyllan ska ha en central plats, väl synlig och nära informationen. Det är bra om den plats man väljer ger möjlighet till lugn och ro för besökaren. Självklart ska vägen dit vara framkomlig för rullstolar, ha ledstråk och bra skyltning för synskadade och andra som behöver stöd för att hitta i rummet. Äppelbilder på golvet kan vara en rolig form av ledstråk. Och en stor äppelsymbol som visar vägen till hyllan och kanske att titta och känna på.

Väck besökarens nyfikenhet
Låt hyllan vara synlig och luftig, så att det blir lätt att se vad den innehåller. Låt den väcka besökarens nyfikenhet. Gör små utställningar, berätta om lättläst eller om teckenspråk, punktskrift, symbolbilder, bliss med mera. Tänk också på placeringen av medier i hyllan, att de är nåbara för de minsta och för rullstolsburna i alla åldrar. Finns det bara höga hyllor - använd översta hyllplanet till små utställningar.


Ett stort äpple i taket, gör det lättare att hittaVad kan Äppelhyllan innehålla?
Det finns inga regler för vad en Äppelhylla bör innehålla eller hur den ska vara ordnad. Utgå från de behov som finns i bibliotekets närhet. Samarbeta med förmedlarna till barn med funktionsnedsättningar. För att vara inbjudande och till nytta måste Äppelhyllan hela tiden anpassas till nya medier, ny teknik och nya behov. Därför är det viktigt att följa upp hur materialet används. Med andra ord: Äppelhyllan måste finnas med i bibliotekets mediaplan - både i ord och i handling!
 

Skylta Äppelhyllan så det blir lätt att hitta 
Försök tänka dig in i hur behoven ser ut och hur användarna letar. Tag gärna hjälp av de som ska använda hyllan.
Satsa på breda knubbar med lättlästa texter och pictogram. Då underlättar man dels för besökare som har läs- och skrivsvårigheter och dels för barn med utvecklingsstörning som behöver bilderna som stöd till den lättlästa texten.
Bilder kan vara viktiga för barn som stöd för förståelsen av ord och begrepp. Är texten vågrät blir den ännu mer lättläst för barn med läs- och skrivsvårigheter. Använd gärna pictogram.se för att skapa pictogrammen.

Tips: Ladda hem knubbar för skyltning från MTM Lättläst - Material att ladda hem

Marknadsföring
De viktigaste marknadsförarna är förmedlarna, de vuxna som finns i barnets närhet. Bjud in dessa för att visa och informera om Äppelhyllan. 
På ett naturligt sätt kan hyllan även vara en del i visningar för BVC- och förskolegrupper samt grundskoleklasser. Förutom att få lästips, kan barnen känna på taktila böcker och pröva andra medier. På så sätt får de chansen att upptäcka nya språk och olika sätt att kommunicera.
Äppelhyllan kan göras synlig och bli en angelägenhet för alla genom att man bereder plats för sång- och sagostunder, ordnar utställningar eller tipspromenader. Målet är att Äppelhyllan ska vara en självklar del av bibliotekets program och evenemang.

Tips: Fira Äppelhyllan en gång per år!
Programmet kan innehålla t ex sång- och sagostund utifrån material från Äppelhyllan, skapa din egen taktila bild, tova ett äpple, bjud på äppelsaft och äppelmuffins.

Tips: Sagostunder med Tecken som stöd (TAKK)
Det är bra att vara två: en som berättar och tecknar och en som visar bilderna ur boken. Ta gärna hjälp av logopeder eller logopedstuderande som kan Tecken som stöd (TAKK). Om sagoberättaren använder tecken som stöd, blir sagan än mer tillgänglig för alla barn

Tips: Film om Äppelhyllan
Gör en kort film om Äppelhyllan att lägga ut på hemsidan, kommunens hemsida, facebook m fl

Läs mer om marknadsföringsmaterial (loggan och foldern).

Tips: Regionbibliotek Östergötlands förslag på Marknadsföringsplan för Äppelhyllor
 

Träffar och fortbildning
Bibliotekspersonalen kan också bjuda in olika personalgrupper, organisationer och enskilda personer till träffar i Äppelhyllan, eller själv medverka vid olika studiedagar med information om Äppelhyllan. Till exempel till personal i förskolan och särskolan, specialpedagoger, grundskollärare, logopeder, barnhabilitering, hörselvård, syncentral, kommunens handikappföreningar och anhöriga.
Med hyllan som utgångspunkt kan man bilda nätverk och bredda kompetensen såväl inom som utanför biblioteket. Denna samlade kompetens kan användas för utbildning, information och utställningar, på till exempel temat tecken som stöd (TAKK), olika funktionsnedsättningar eller specialanpassade appar. Att göra studiebesök och utbyta erfarenheter med kollegor är också en viktig inspirationskälla i det fortsatta arbetet.

Samarbete
Det är viktigt att ha ett gott samarbete, både inom den egna organisationen och med vuxna som finns i barnens närhet, förmedlarna. För att Äppelhyllans material ska användas måste biblioteket samarbeta med förmedlarna. Inom barnhabiliteringen, hos logopeder och talpedagoger, synpedagoger och inom särskolan finns kunskaper om barnens behov och om material som efterfrågas. Hos handikappföreningarna finns erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning, föreläsare och andra personer som kan inspirera dig i verksamheten med Äppelhyllan

I arbetet med Äppelhyllan är det en stor fördel att vara två eller flera, man behöver någon att bolla idéer med. Att förankra Äppelhyllan, inom och utanför den egna organisationen, är också lättare om man är flera.

Tillgänglighetsplaner
Tänk på att jobba med bibliotekets tillgänglighetsplan ur ett barnperspektiv. 

ORDFÖRKLARINGAR

Bildstöd
är exempelvis Bliss, Pictogram, teckenkommunikation och objektkommunikation.

Bliss
skapades av Charles Bliss. Bliss är ett system av symboler där man använder bilder för ord och begrepp. Symbolerna kan likna det de föreställer, men också stå för en idé. Till exempel kan bilden av ett hjärta också vara en känsla. Bliss är ett fullständigt språk med grammatiska regler och ett tillägg för många människor som har talsvårigheter, ofta också i kombination med rörelsehinder. Man visar vad man vill säga genom att peka på symbolerna.
Lyssna på berättelsen om hur Bliss kom till i barnbibblan. Klicka på Ordverkstad och Sagan om Bliss

Funktionsnedsättning
har man som följd av en sjukdom eller skada.

Handikappad
blir man på grund av brister i omgivningen. Ordet handikapp används inte längre i denna mening. Använd istället ordet funktionshinder.

Objektkommunikation
innebär att man meddelar sig med hjälp av saker.

Pictogram
är ett system av ritade symboler i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Pictogram är ett språk i bilder som man kan använda som stöd för tankar och minne och i samspelet med andra.

Punktskrift
är ett system av upphöjda punkter, lätta att känna på med fingertopparna. Personer med synskador använder punktskrift, både som läs- och skrivsystem.

Teckenspråk
är ett språk där man använder handrörelser.
Med mimik och kroppshållning visar man dessutom känslan i vad man menar, till exempel höjer ögonbrynen, ser ledsen eller glad ut.

TAKK
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, eller Tecken som stöd, används av hörande som behöver stödtecken för att förstärka talet. Man tecknar enstaka ord och använder då tecken ur teckenspråket.

Text från foldern Äppelhyllor - möten och möjligheter av Kerstin Frii.

Checklista

Målsättning för hyllan
Målgrupp
Alla funktionsnedsättningar eller vissa?
Åldersgrupper
Andra besökare
Vilka behov har målgruppen?
Andra behov?

Var ska hyllan stå?
Vilka behov har målgruppen?
Lugn miljö?
Nära informationsdisk?
Lätt att lokalisera
Tydlig vägledning/markeringar/ledstråk
Tillgängligt för rullstol
Låga hyllor
Lättlästa rubriker, symbolbilder

Kompetens
Utbildning, seminarier, mässor
Delta i Nätverket för bibliotek med Äppelhyllor 
Besöka andra Äppelhyllor
Söka kunskap via böcker/andra medier

Kontakter
Var finns målgruppen?
Handikappföreningar
Särskola
Specialpedagogiska enheter
Grundskola
Habilitering, hörselvård, syncentral,
Specialpedagogiska skolmyndigheten m fl

Träffar
Bjuda in handikappföreningar
Anhöriga
Skolor
Olika personalgrupper m fl

Exempel på aktiviteter från Nätverksträffen 20161215.
Alla exemplen hittar du i Minnesanteckningarna från Nätverksträffen under menyn Kärnhusgruppen

Fira en dag

 • Södertälje kommun har en kulturfestival med namnet ”Kul för dig och mig”. Festivalen pågår under en hel vecka och vänder sig till alla men har personer med funktionsnedsättning som prioriterad målgrupp. Läs mer om festivalen.
 • Fira Europeiska logopeddagen, runt 6/3.
 • Fråga logopeden – privatpersoner, pedagoger och andra intresserade har möjlighet att ställa sina privata frågor kring språk-, tal- och kommunikationsproblematik samt läs- och skrivsvårigheter. Drop-in-verksamhet.
 • ”Babblarnasöndag”. Sagostunder med TAKK, sång o dans med Babblarna, pyssel,
 • Firar ”Språkpiller”, böcker utvalda tillsammans med logopeder, sagostunder, fika, en logoped svarar på frågor om barns språk.
 • Tillgänglighetsdag med Funkismello.
 • Familjedag – under några timmar är biblioteket öppet och erbjuder verksamhet för enbart familjer som har barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat.
 • Fira Downs syndrom dag med Rocka sockorna varje år tillsammans med föreningar
 • Fira dyslexivecka med författarbesök och besök från dyslexiförbundet som visar appar, Legimus-Drop.

Återkommande aktiviteter

 • Bilderboksbio för särskolan.
 • Berättarklubb för ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Sagostunder med TAKK av logopedstuderande.
 • Musik- och sagostunder för särskolan.
 • Lyssnarklubb.
 • Barnteater med TAKK – teckensång.
 • Läshundar.
 • App-verkstäder där man får prova på olika språkstimulerande appar samt få råd och tips av logopeder och bibliotekarier.

Egen nedladdning

 • Kontaktformulär på webben för att boka tid för egen nedladdning
 • Surfplattor nära info-disk, för att det ska vara lätt att visa Legimus och nerladdning och för att besökare ska kunna prova på.
 • Kapprumsbibliotek på hörcentralen, ”lånar ut” nedladdade teckenspråksböcker från legimus
-1