dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 


FÖR BIBLIOTEK - Sidor under arbete

Nu flyttar jag tillbaka lite sidor från Barnbibliotekscentrum. Vi fick ingen fart på BBC så vi kommer att stänga så fort vi fått över det som fortfarande är användbart.

Forskningsrapporter

Dags att höja ribban : rapport av Kerstin Rydsjö, utgiven av Region Halland. Den handlar om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk-och litteracitetsutveckling. Finns att beställa /ladda ner på Region Hallands hemsida.

Barnbibliotek och lässtimulans - delaktighet, förhållningssätt, samarbete 
Detta är en ny bok av Amira Sofie Sandin som är universitetsadjunkt på BHS i Borås. I boken har författaren gjort en genomgång av 93 läsprojekt och belyser och analyserar utifrån relevant forskning faktorer som påverkar projekten. Många projekt är lyckade, men på vilken grund byggs det lässtimulerande arbetet? Här granskas och problematiseras läsprojekten och sätter in arbetet i en teoretisk ram. Boken finns att köpa på BTJ och Adlibris och kommer också att finnas i BADA.
 

Barn berättar - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek
En mycket intressant rapport har tagits fram av Svensk Biblioteksförening som visar hur barn ser på läsning och bibliotek och vilken roll biblioteken kan spela i det lässtimulerande arbetet. Rapporten bygger på intervjuer med ett hundratal barn i 10-årsåldern. Åse Hedemark, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, har analyserat intervjuerna och skrivit rapporten.
 

 

Studier av barn- och ungdomsbibliotek - en kunskapsöversikt: Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin
Beställ här 

Barnet platsen tiden -  teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. 
Redaktörer Kerstin Rydsjö, Louise Limberg och Frances Hultgren. Regionbibliotek Stockholm.
Läs den som pdf. Finns att köpa på adlibris.se

 

Sök fler rapporter

Nordicoms forskningsdatabas

Pågående forskning barnlitteratur. SBI

Mimers forskningsdatabas

Magister-, master- och kandidatuppsatser

» Sök uppsatser i Biblioteksföreningens databas

» Diva-portal.org samlar alla uppsatser, forskningsrapporter från högskolor/universitet sedan 2015.
Sökning på "barnbibliotek" i Diva-portalen

»  Magisteruppsatser på BHS fram till 2015

» Studentuppsatser Lunds Universitet

» Uppsatser.se

Här nedan ett urval uppsatser, rapporter...

Biblioteket och läshundar: Läshundar som en metod för bibliotekets arbete inom lässtimulans av Eriksson, Kristina, Linnéuniversitetet, 2015

Faktaboken i praktiken: hur ett antal barn- och ungdomsbibliotekarier arbetar med faktaböcker i sin lässtimulerande verksamhet av Åkerlund, Ulrika, Uppsala universitet, 2015

Willkommen, Bienvenue, Welcome! Folkbibliotekets rumsliga tillgänglighet för alla barn och unga, oavsett kulturell och språklig bakgrund. ÅSA-MARIA BERG LEVINSSON. BHS, 2016:14

Hur bemöts barn i det virtuella biblioteksrummet. En socialsemiotisk bildandalys av fyra folkbibliotekswebbsidor” av Tove Frankow Crivellaro, Uppsala universitet, Institutionen för ABM.

Att främja barns delaktighet. En studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i barnverksamheter på folkbibliotek ANNA LAGERSTRÖM ANETTE LUNDGREN. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

Barns självvalda läsning. Anna Holmedal. Kandidatuppsats. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

Bibliotekspersonalens arbete med boksamtal för barn i 9-14 års ålder. Tyra Björk. Kandidatuppsats. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

Inte läsa bara för att politikerna säger det! – Barnbibliotekariers inställning till fritidsläsning och erfarenheter från Sommarboken. Anneli Lehnberg. Kandidatuppsats. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

”Du måste låna en riktig bok!”: en forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn. Åsa Fransson. Kandidatuppsats. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

”Om man börjar från början”. Litteracitetspraktiker i flerspråkiga familjer med små barn. Magisteruppsats.  Yvonne Qurik. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2014

 Att väcka läslust hos barn i förskoleåldern. En kvalitativ studie om föräldrars syn på sin egen, förskolan och bibliotekets lässtimulerande roll av Linda Andersson och Maria Berntsson.Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2013

 Att vara boknörd - identitetsskapande i ungdomars bokbloggar av Jenny Hellström. Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2013

 ”Jag diggar det!” Tolv ungdomars syn på biblioteket – en studie på Stadsbiblioteket Dynamo av Cecilia Broberg Bro och Sofia Fallby.
Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2013

Bilderboken som pedagogiskt verktyg i förskolan: En kvalitativ intervjustudie med förskollärare.
Sophia Harling,  Linnéa Björkman, Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information 2013

Barnlitteratur i förskolan - att läsa för och med barn
Pernilla Burakovsky, Therese Lindström. Malmö högskola/Lärarutbildningen 2012

Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på barnbibliotek
Jane Tjeder, Ann-Charlotte Wiker Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS )2012

Projektet Från tanke till handling - Läsfrämjande i utveckling
Eva Johansson, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2012.

Att ingjuta mod och lust: om barns delaktighet på barnbiblioteket TioTretton.
Linda Gustafsson, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM 2012

"Vi ska inte sitta här och tro att folk ska komma till oss": En kvalitativ undersökning av några halländska bibliotekariers syn på marknadsföring av barnavdelningen på folkbibliotek. 2012. Sara Bergström, Uppsala universitet, Institutionen för ABM.

 Bokprat: en traditionell arbetsmetod med stora utvecklingsmöjligheter för barnbibliotekarier?  Ida Leijon och My Persson. 2012.  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper

Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på barnbibliotek. 2012.  Jane Tjeder och Ann-Charlotte Wiker. Magisteruppsats. BHS Borås.

Balagan! Masterexamensprojektet The Darling Tweens i samarbete med Sara Stiber för Stadsbiblioteket i Malmö. Av Eva-Johanna Sandberg. 2012. Göteborgs Universitet. Högskolan för design och konsthantverk(HDK).

2010

Barnperspektiv och barns perspektiv : fallstudier av tre svenska folkbiblioteks arbete med förändring av sina avdelningar för barn och unga Karin Maria Evemalm, Annie Gäre Hejll.
Masteruppsats Lunds Universitet

4. Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete ? Vilka attityder har de till genusfrågor i förmedlingsarbetet? Elizabeth Carlsson och Christina Carlstedt. Magisteruppsats BHS.

6.  "Självklart att man skall läsa högt för barn!" En studie av läs- och högläsningsvanor hos småbarnsföräldrar som inte använder bibliotek. Fredrik Holm. Magisteruppsats BHS

27. "De ser väl ut som vanliga människor, de är ju det" Bilden av bibliotekarien hos en grupp barn. Caroline Norrby. Magisteruppsats BHS

51. Från krisen in i framtiden. Uppsökande verksamhet för barn och ungdomar.
Mikael Gustavsson och Sara Gyllencreutz. Kandidatuppsats BHS.

2009

2. En godnattsaga för demokratin?- En undersökning av ett läsfrämjande projekt i facklig regi.

14. En kreativ mötesplats - Kristinebergs bibliotek och öppna förskolas realtion till 1970-talets samhällsdiskusson

42. Det litterära spädbarnet - en undersökning av folkbibliotekens program för de allra yngsta barnen

43. Pojkarna och bokutbudet. Vad pojkar i årskurs åtta säger att de vill läsa om och vad som erbjuds dem.

45."Det spelar ingen roll om de letar efter Nalle Puh eller Hitler" - Barnbibliotekariers syn på och hantering av medier som innehåller ämnen med en kontroversiell karaktär.

54. Får jag ta med min bebis in? En fokusgruppstudie om bebisföräldrar på folkbiblioteket.

56. Tre biblioteksbloggar för unga - en innehållsanalys

61 Jennie Högberg och Maria Eliasson: Bibliotek möter fritidshem.

65. Malin Backlund och Gunnel Pettersson: Barnbibliotekskonsulenters arbete utifrån barnkonventionen - en framgång?

77. Sofia Larsson: Kommunikationen mellan barn och bibliotekarie - jämförelse mellan referenssamtal på fysiska och virtuella bibliotek

2008

Sara Mauritzson och Sara Wijk : Att få upp ögonen för faktaboksfrågan : En kartläggning av bibliotekariers förmedling av faktaböcker på bokprat.

115. Ytterligare en dörr till biblioteket - en kvalitativ studie om folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna blogg och MySpace

118. "De ska lära sig att leva": En studie av några barnbibliotekariers litteratursyn och deras samarbete med förskolan

95. Populära bilderböcker och genus: Genusstrukturerna i de mest utlånade bilderböckerna 2007

101. Demokrati, inte populism - en studie av en grupp ungdomars tankar kring folkbibliotekets uppdrag i en omvälvande samtid

100. Små barn behöver stor yta. Om inredningens roll i skapandet av en användarvänlig barnavdelning.

92. Bland Bokbaciller och Vingklippta Änglar - En kvalitativ studie kring bestånd och beståndsarbete på fem sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar

93. Att läsa eller icke läsa? En studie om gymnasieelevers uppfattningar av gymnasiebibliotekariens pedagogiska arbete med skönlitteratur.

89. Bookcrossing - Ett äventyr! En fenomenografisk studie av bibliotekariers uppfattningar av bookcrossing.

87. Boktips från biblioteket: En kvalitativ textanalys utifrån Boktips.net

76. Barn kommunicerar om film

41. Det intelligenta barnbiblioteket - Att skapa ett analysverktyg för barnbiblioteksmiljö

8. Det kan alltid bli bättre: Bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade barn och ungdomar

8. Vem hittar hylla Hcf.03? En studie av en alternativ hylluppställning på en barnavdelning. Kandidatuppsats

1. Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv. Kandidatuppsats.

1. "Hänga och må bra eller ta sin bok och dra". Bilden av biblioteket PUNKTmedis efter ungdomsanpassningen.

2007

3. Nio bibliotekariers syn på barn och unga som internetanvändare: Problem och möjligheter på folkbibliotek

9. Man ska kunna komma in vit i ansiktet utan att det är någon som gnäller på en: En studie av en Unga vuxna-avdelning.

20. Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens betydelse för unga elevers läs- och språkutveckling.

13. Information för barn - en kunskapsöversikt över de svenska bibliotekens informationstjänster för barn.

76. Behöver skolan skolbibliotek? Skolbibliotekets roll i skolans demokratiuppdrag. En kritisk ideologianalys.

82. En extra grej på biblioteket?  Skrivarverksamhet på folkbibliotek

136. Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med  En intervjustudie om samverkan mellan skola, skol- och folkbibliotek på Gotland

-1